Programari Lliure, Tècnic

Django – creació ràpida i dinàmica de Web Apps

django-logoBreu tutorial sobre la creació d’un web dinàmic usant l’entorn Django basat en Python. Es tracta d’un entorn tipus Ruby on Rails, (comparació Django vs RoR) on es prioritza la convenció per sobre la configuració (convention over configuration), és a dir, no cal programar tot el que segueix la convenció, tan sols els casos “especials”. És més, és un entorn RAD  (Rapid Application Development) en que tenim l’aplicació funcional des del primer moment i l’anem construint iterativament (ideal per a fer prototipus funcionals).

Com a exemple crearem una aplicació per a gestió acadèmica de Competències Bàsiques, seguint les passes següents:

 1. Instal·lació
 2. Creació prototip d’administració
  1. Creem el projecte
  2. Creem una app dins el projecte
 3. Creació prototip d’usuari
 4. Evolució del prototip

Instal·lació

 • Guia d’instal·lació
 • Farem la instal·lació a Ubuntu, amb Python 3.2 (Django també funciona amb Python 2.7, 3.3…)
 • Assegurem que tenim Python 3:
  sudo apt-get install python3 python3-doc
  echo "alias python=python3" >> ~/.bash_aliases
  source ~/.bash_aliases
  
 • Instal·lem Django:
  • 1r Instal·lem PIP (el gestor de paquets de Python)
   • sudo apt-get install python3-pip
    
   • Si teniu una versió antiga d’Ubuntu és molt probable que no estigui disponible el paquet python3-pip, així que podeu fer el següent (+info):
    • sudo apt-get install python3-setuptools
     sudo easy_install3 pip
     sudo mv /usr/local/bin/pip /usr/local/bin/pip-3
     # en aquest cas quan useu el pip haureu de posar pip-3
     
  • 2n instal·lem Django des de PIP:
   • sudo pip install Django
    
  • 3r Comprovem Python 3 i accés a Django:
   • python
    # confirmar que indica que és la versió 3
    # teclejar el següent a la consola:
    import django
    print(django.get_version())
    
  • 4t Instalem complements
   • django-smart-selects: Útil per a fer camps desplegables que depenguin d’altres camps triats en el mateix formulari. Atenció només serveix per a relacions 1-a-n (no ManyToManyField!), suport Python3 encara amb alguna mancança (a continuació s’indica com “arreglar-ho”)
    
    
    •   sudo -H pip-3 install django-smart-selects
     
       # Arreglant problemes python3 enlloc de python2
       sudo vi /usr/local/lib/python3.2/dist-packages/smart_selects/utils.py
        # Python2(u"Unicode string") versus Python3("Unicode string")
        # Search and Replace :%s/u"/"/gc
     
       vi escola/urls.py # "escola" o el nom del vostre projecte django
       # Afegir
       urlpatterns = [
        # ...
        url(r'^chaining/', include('smart_selects.urls')),
       ]
       

Creació prototip d’administració

Creem el projecte

 • Primer tutorial de Django
 • Creem el projecte (que dins seu contindrà vàries apps per fer la feina)
  • django-admin startproject escola
   find escola/ # llistarà els fitxers que ha creat
   escola/
   escola/manage.py     # utilitat per a gestionar el web
   escola/escola
   escola/escola/wsgi.py   # definició per a servidors web compatibles amb http://wsgi.readthedocs.org/en/latest/what.html
   escola/escola/__init__.py # fitxer buit que indica que és un paquet de python
   escola/escola/settings.py # configuració del web
   escola/escola/urls.py   # índex de les URLs del projecte
   
 • Configuració inicial:
  • Base de Dades: usarem SQLite per facilitat (podeu configurar-ne d’altres).
   • La base de dades es guarda en un sol fitxer local.
   • Ideal per a fer prototipus, en la versió d’explotació és millor usar PostgreSQL…
   • No cal tocar res, ja està configurat per usar aquesta base de dades.
  • Internacionalització: ho configurarem en català (+codis) a la nostra zona horària (+codis).
  • vi escola/settings.py
   # Base de Dades: no cal tocar res
   DATABASES = {
    'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
    }
   }
   
   # Internacionalització
   LANGUAGE_CODE = 'ca'
   
   TIME_ZONE = 'Europe/Madrid'
   
   # Desem el fitxer i sortim a consola
   python manage.py migrate # així es crearà l'estructura inicial de la BD
   # haurà creat db.sqlite3
   
   # Comprovem la BD
   sudo apt-get install sqlite3
   sqlite3 db.sqlite3
   .schema # veureu totes les taules creades
   .quit
   
 • Provem el servidor:
  • La provem al servidor de desenvolupament (a Django podem fer canvis i proves al servidor de desenvolupament i quan ja n’estem segurs, passar-ho al servidor d’explotació)
  • python manage.py runserver
   firefox http://127.0.0.1:8000/
   

Creem una App dins el Projecte

 • Creem la nostra primera app (que inclourem dins el projecte que acabem de crear):
  • Django funciona amb un patró MVC (Model Vista Controlador) i per tant, cada element tindrà el seu codi associat (que d’entrada es genera automàticament i nosaltres el podem retocar).
  • python manage.py startapp registre
   # Mirem quina estructura crea:
   find registre
   registre/
   registre/views.py   # codi per a les VISTES
   registre/admin.py   # codi d'administració
   registre/tests.py   # tests unitaris
   registre/__init__.py # indica paquet de python
   registre/migrations  # directori codi migracions progressives de la BD cada cop que es fa un canvi.
   registre/migrations/__init__.py
   registre/models.py  # codi per al MODELS
   
  • Creem el model de dades:
   • vi registre/models.py
    # Definim els models i camps:
    from django.db import models
    
    from smart_selects.db_fields import ChainedForeignKey, GroupedForeignKey
    # ChainedForeignKey: fa que un camp de múltiples valors depengui d'un altre (ex. un cop escollim el País s'omple la llista de Ciutats corresponent.
    # GroupedForeignKey: mostra un camp de múltiples valors agrupats (ex. mostra totes les Ciutats agrupades per País)
    
    class Alumne(models.Model):
     nom_text = models.CharField('nom', max_length=50)
     cognom1_text = models.CharField('primer cognom', max_length=50)
     cognom2_text = models.CharField('segon cognom', max_length=50)
     naixement_date = models.DateField('data de naixement')
    
     def __str__(self):
     return self.nom_text + ' ' + self.cognom1_text + ' ' + self.cognom2_text
    
    
    class Competencia(models.Model):
     nom_text = models.CharField(max_length=200)
     descripcio_text = models.TextField('descripció', max_length=600)
    
     def __str__(self):
     return self.nom_text
    
    
    class Activitat(models.Model):
     nom_text = models.CharField('nom', max_length=200)
     descripcio_text = models.TextField('descripció', max_length=600)
    
     def __str__(self):
     return self.nom_text
    
    
    class CompetenciaActivitat (models.Model):
     activitat = models.ForeignKey(Activitat)
     competencia = models.ForeignKey(Competencia)
    
     def __str__(self):
     return '"' + str(self.competencia) + '" a l"activitat "' + str(self.activitat) + '"'
    
    
    class Registre(models.Model):
     NOVELL = 0
     APRENENT = 1
     AVANCAT = 2
     EXPERT = 3
     GRAU_ASSOLIMENT_COMPETENCIA = (
     (NOVELL , 'Novell' ),
     (APRENENT , 'Aprenent' ),
     (AVANCAT , 'Avancat' ),
     (EXPERT , 'Expert' ),
     )
    
     alumne = models.ForeignKey(Alumne) # many-to-one
     activitat = models.ForeignKey(Activitat) # many-to-one
     #competenciaActivitat = models.ForeignKey(CompetenciaActivitat)
     # ChainedForeignKey: usem smart-selects per mostar només les competències d'aquella activitat
     competenciaActivitat = ChainedForeignKey(
     CompetenciaActivitat,
     chained_field="activitat",
     chained_model_field="activitat",
     show_all=False,
     auto_choose=True
     )
     ini_date = models.DateTimeField('inici')
     end_date = models.DateTimeField('final')
     grau_int = models.PositiveSmallIntegerField("grau d'assoliment", choices=GRAU_ASSOLIMENT_COMPETENCIA, default=0)
     coment_text = models.TextField('comentari', max_length=200)
    
     def __str__(self):
     return str(self.alumne) + " competència " + str(self.competenciaActivitat)
    
    
   • l’ordre de definició NO és important, si hem de referir-nos a alguna classe que encara no hem definit, n’hi ha prou amb posar-la entre comentes.
   • +info sobre:
  • Creem l’app:
   • vi escola/settings.py
    # Afegim la app "registre":
    INSTALLED_APPS = (
     'django.contrib.admin',
     'django.contrib.auth',
     'django.contrib.contenttypes',
     'django.contrib.sessions',
     'django.contrib.messages',
     'django.contrib.staticfiles',
     'registre',
    )
    
    # Creem el codi per a afegir l'app "registre" a la BD
    python manage.py makemigrations registre # crea codi
    python manage.py sqlmigrate registre 0001 # genera SQL
    python manage.py check # comprova que no hi haurà problemes
    python manage.py migrate # aplica SQL
    
  • Omplim les dades:
   • Creem un formulari per afegir dades:
    • vi registre/admin.py
     # Afegir el següent contingut:
     from .models import Alumne, Competencia, Activitat, CompetenciaActivitat, Registre
     
     admin.site.register(Alumne)
     admin.site.register(Competencia)
     admin.site.register(Registre)
     
     class CompetenciaActivitatInline(admin.StackedInline): # usar TabularInline per entrada en forma de taula
      model = CompetenciaActivitat
      extra = 3
     
     
     class ActivitatAdmin(admin.ModelAdmin):
      fieldsets = [
      ('Nom', {'fields': ['nom_text']}),
      ('Descripció', {'fields': ['descripcio_text']}),
      ]
      inlines = [CompetenciaActivitatInline]
     
     admin.site.register(Activitat, ActivitatAdmin)
     
   • python manage.py createsuperuser
    # Introdueix un nom d'usuari i clau
    python manage.py runserver
    firefox http://127.0.0.1:8000/admin
    

Evolució del prototip

 • python manage.py makemigrations registre
  python manage.py sqlmigrate registre <numMigracioSortidaAnterior>
  python manage.py check
  python manage.py migrate
  
  python manage.py runserver
  firefox http://127.0.0.1:8000/admin
  

Extensions

Llistat de Ciutats

Camps desplegables que depenen d’altres

 • Alternatives per a fer que uns camps desplegables depenguin de seleccions fetes en altres camps anteriors en el mateix formulari:
 • Sobre django-smart-selects: atenció només serveix per a relacions 1-a-n (no ManyToManyField!), suport Python3 encara amb alguna mancança (a continuació s’indica com “arreglar-ho”)
  • sudo -H pip-3 install django-smart-selects
   
   # Arreglant problemes python3 enlloc de python2
   sudo vi /usr/local/lib/python3.2/dist-packages/smart_selects/utils.py
    # Python2(u"Unicode string") versus Python3("Unicode string")
    #key1 = key1.replace(u"ä", u"a")
    #key1 = key1.replace(u"ö", u"o")
    #key1 = key1.replace(u"ü", u"u")
    #key1 = key1.replace(u"ß", u"ss")
    key1 = key1.replace("ä", "a")
    key1 = key1.replace("ö", "o")
    key1 = key1.replace("ü", "u")
    key1 = key1.replace("ß", "ss")
   
   # Proposta per crear una app d'exemple (opcional, no cal per a usar-ho al vostre projecte)
   python manage.py startapp test_smartselects
   
   vi escola/settings.py # "escola" o el nom del vostre projecte django
   # Afegir
   INSTALLED_APPS = (
    # ...
    'test_smartselects',
   )
   
   vi escola/urls.py # "escola" o el nom del vostre projecte django
   # Afegir
   urlpatterns = [
    # ...
    url(r'^chaining/', include('smart_selects.urls')),
   ]
   
   vi test_smartselects/models.py
   from django.db import models
   
   from smart_selects.db_fields import ChainedForeignKey, GroupedForeignKey
   
   class Continent(models.Model):
    name_text = models.CharField(max_length=50)
   
    def __str__(self):
    return self.name_text
   
   class Country(models.Model):
    name_text = models.CharField(max_length=50)
    continent = models.ForeignKey(Continent)
   
    def __str__(self):
    return self.name_text
   
   class City(models.Model):
    name_text = models.CharField(max_length=50)
    country = models.ForeignKey(Country)
   
    def __str__(self):
    return self.name_text
   
   class Location(models.Model):
    continent = models.ForeignKey(Continent)
   
    # ChainedForeignKey: mostra Països un cop escollit el continent
    country = ChainedForeignKey(
    Country,
    chained_field="continent",
    chained_model_field="continent",
    show_all=False,
    auto_choose=True
    )
    # GroupedForeignKey: mostra Països agrupats per Continents
    #country = GroupedForeignKey(Country, "continent")
   
    city = ChainedForeignKey(City, chained_field="country", chained_model_field="country")
    street = models.CharField(max_length=100)
   
    def __str__(self):
    return '' + str(self.continent) + '/' + str(self.country) + '/' + str(self.city) + '/' + str(self.street)
   
   </pre>
   <pre>vi test_smartselects/admin.py
   from django.contrib import admin
   
   from .models import Continent, Country, Area, Location
   
   admin.site.register(Continent)
   admin.site.register(Country)
   admin.site.register(Area)
   admin.site.register(Location)
   
   python manage.py makemigrations test_smartselects
   python manage.py sqlmigrate test_smartselects <numMigracioSortidaAnterior>
   python manage.py check
   python manage.py migrate
   
   python manage.py runserver
   firefox http://127.0.0.1:8000/admin
   
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s